Televizyon ve İnternet

Televizyon ve İnternet

13 Temmuz 2012 1 Yazar: netbil

Global internet

Uydunet, Ttnet, Dsmart, Kablo TV, Digitürk

Günümüzde kablo tv ve internet sektörü sadece yetişkinleri değil aynı zamanda çocuklarıda ilgilendiren bir durum haline gelmiştir. kablo tv sektöründe yayınlara filtre uygulanamazken internet sektöründeki öncü markalar yani ttnet, uydunet, d-smartnet ve superonline gibi markalar güvenli internet için güzel seçenekler sunmaktalar. Kablo TV veya Teledünya, Digitürk, D-Smart gibi kablo tv platformalarında ise filtreyi yayın altyapısını sağlayan firma değil sadece kulllanıcının kendisi yapmak zorunda. Çünkü tvlerde her zaman herşey yayında ve aşağıda ki araştırmada bu sonucu gösteriyor. Yetişkinlerin hangi tv programlarına daha fazla önem verdikleri gösteriliyor. Makale alıntıdır.

ERGENLERİN Televizyon MÜZİK PROGRAMI TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
1
(A Research on Cable Tvlesion Music Program Preferences of Adolescents)
Nesrin KALYONCU
2
ÖZET
Bu araştırma, ergenlerin kablo tv müzik programı tercihlerini saptamak amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın çalışma grubunu, Bolu ilinde tesadüfü örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 13–16 yaşları arasındaki 110 ergen oluşturmaktadır. Ergenlerin televiyonla ve kablo tv müzik programlarıyla ilişkilerini saptamak amacıyla; yapılandırılmış, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Verilerin tanımsal istatistikleri; gençlerin ağırlıklı olarak özel kablo tv kanallarını izlediklerini, TRT kanallarını ise neredeyse hiç
tercih etmediklerini göstermiştir. Ergenlerin çok büyük çoğunluğu da, ağırlıklı olarak popüler müzik türlerinin ve müzik videolarının/kliplerinin yayınlandığı müzik kanallarını/kablo tvlarını tercih etmektedirler.
Araştırmada, sık izlenilen genel içerikli kablo tv kanallarındaki müzik türleri ve haftalık yayın süreleri de belirlenmiştir. Ayrıca; gençlerin en çok tercih ettikleri müzik kanallarında yayınlanan 50 adet klip de içerik analizine tabi tutularak; tema, dil kullanımı, müziksel işleme ve görüntü açısından genel eğilimleri saptanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ergenler; kablo tv Müzik Programı; Tercih; Müzik Kanalı; Klip
ABSTRACT
This research has been carried out to determine the television music program preferences of adolescents. The working group of the research composes of 110 adolescents, ages 13–16, determined in the city Bolu/Turkey by random sampling. In order to establish the relations of adolescents with television and television music programs; a questionnaire structured & formed with open and closed ended questions has been used. According to the descriptive statistics, young people were watching mainly private television channels. They do
not choose almost the channels of state television TRT. The majority of adolescents prefer music channels/televisions, which broadcast most popular music and music videos/clips. The music types in most frequently watched private television channels and their weekly broadcasting times were designated. It is tried to determine the musical processing and image properties of the 50 clips being broadcasted in the most preferred music channels by teens, were subjected to content analysis method.
Keywords: Adolescents; Television Music Program; Preference; Music Channel; Clip
1
Bu makale, yazarın 27.04.2007 tarihinde, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde verdiği “Günlük Yaşamda Müzik ve kablo tv Müzik Programları” isimli konferansın ikinci bölümüne dayanmaktadır.
2
Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ABD Öğretim Üyesi; Avrupa Müzik Eğitimi Birliği (EAS) Türkiye Ulusal Koordinatörü, <kalyona@gmx.net>Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

1. Giriş
Günümüzde herkesin kolayca sahip olabildiği bir aygıt konumuna gelmiş olan
kablo tv, günlük yaşamda tüketilen müziğin başlıca kaynaklarından birisidir. kablo tv, evlerde kullanılan kitle iletişim araçlarının hala en başında gelmekte; günlük hayatta ev dışında da kafeterya, kahvehane gibi çok çeşitli ortamlarda izleyicisiyle buluşabilmektedir. Böylece; bu gereçten yararlanma imkânları artırılmakta, diğer kitle iletişim araçları gibi alıcıları arasında ortak bir takım göstergeler ve imgeler olan kablo tv (Elkin, 1995), çok daha büyük ve karmaşık izleyici kitlelerine ulaşabilmektedir. Televizyonların program repertuarı -kanalların yayın politikalarına göre oranları değişmekle beraber- çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştaki izleyici kümesine hitap edebilecek şekilde geniştir. Çeşitli kablo tv programları; günlük gelişmelerden haberdar olma, boş zaman geçirme, eğlenme veya genel bilgi, görgü ve kültürü genişletme gibi bireysel işlevlerinin yanı sıra özellikle sosyal ve siyasi açıdan önem arz eden konularda toplumu yönlendiren, kitle fikirleri oluşumunu sağlayan veya bunları pekiştiren araçlar olarak da görev yapmaktadırlar.
Bilindiği gibi, kablo tv programlarının pek çoğunun vazgeçilmez bir öğesi de
müziktir. kablo tvlardaki müzikli programları, müziğin kullanım biçimine göre burada üç temel yöne ayırmak mümkündür: Birincil müzik programları; ikincil müzik programları ve müziğin işlevsel olarak kullanıldığı diğer programlar. Müzik, birçok programda arka planda bir ifade aracı olarak veya sinyal görevi üstlenerek görüntüye eşlik etmekte; böylece belli işlevleri yerine getirmektedir: Haber veya dizi jingle’ları, reklam müzikleri, psişik etkiyi artıran veya mesajı güçlendiren müzikler vb. bunların başlıcalarıdır. İkincil müzik programları olarak nitelendirebileceklerimiz ise; esasen müzik eksenli olmayan, fakat
içerisinde görüntüye eşlik etme amacının dışında da müziğe yer verilen yarışma, eğlence vb. gibi müzikli programlardır. Birincil müzik programları olarak niteleyebileceklerimizde ise, merkezde olan müziğin kendisidir ve burada içerik tamamen müziğe adanmıştır. Bunlar; belli bir müziksel konuya, gerece, bir müzik türü, eseri, besteci veya yorumcusuna vb. yönelik bilgilendirici veya icra içerikli programlardır. kablo tv müzik yayınları, bir taraftan ilgili
toplumun müzik-kültürel panoramasını yansıtırken; diğer yandan da müzik-kültürel şartları yeniden biçimlendiren unsurlar arasında yer alır. Blaukopf`un da ifade ettiği gibi, kablo tv “müzik yaşamının tarihsel mutasyonuna” (Blaukopf 1980’den akt.: Gembris, 1987: 159) sebep olan araçlardan bir tanesidir.
Müzik kablo tvda hangi biçimde sunulursa sunulsun, kablo tvun niteliğinden
dolayı görsellik büyük önem kazanmaktadır. Gerçi kablo tv görsel unsurları da beraberinde sunmasıyla, diğer işitsel nitelikli araçlara kıyasla müziksel icra olgusunu gerçek şartları içinde  yansıtmaya daha çok yaklaşır. Bununla beraber; izleyicinin resim/görüntü konusunda canlı müzik performansında bakışla ilgili sahip olduğu seçim, yönelim ve açı özgürlüğünü elinden almakta, sadece ona sunulan görüntüyü izlemeye mecbur bırakmaktadır (Schmidt, 1997).
Yapılan bazı araştırmalar; kablo tv izlerken müziksel algının, radyo, kasetçalar vb. gibi salt işitsel araçlardan dinlemeye kıyasla, görsel unsurların güçlü etkisine girerek azaldığını ortaya koymaktadır: kablo tv müzik programı izleyicilerinin genellikle % 81 oranında görüntüye ve % 19 oranında müziğe odaklandığı; resimlerin/görüntünün analitik algıyı, müziğin ise duygusal çağrışımları aktive ettiği de saptanmıştır (Schmidt, 1997). Behne`nin yaptığı bir deneysel araştırmada ise, izleyicilerin müziksel yoruma ilişkin yargılarının, aslında
yorumcunun dış görünüşüne ilişkin yargılar olduğu da tespit edilmiştir (Behne 1991’den akt.:Schmidt, 1997)

Ufak bir Ara:) Kablo TV ve Teledünya sistemleri ile gerekli altyapı mevcutsa çanak izlemeden vede herhangi bir ek cihaz kullanmadan yeni bir dijital platforma girererek HD yayınları izleyebilirsiniz. Teledünya’da yayınları ister HD kalitesinde istersenizde SD kalitesinde izleyebilirsiniz. Teledünya ile 100’ü aşkın tv kanalına 10’u aşkın HD kanalına ulaşabilirsiniz.

Kablo TV aboneleri aynı zamanda Uydunet veya Kablonet gibi fiber optik kablo desteği ile internet aboneliği yapabilirler. Kablonet ile gerçek internet hızlarına ulaşabilirsiniz. Uydunet’in kampanyalarına başvuru yaparak isterseniz aktivasyon ve cihaz bedeli ödemeden fiber internete geçiş yapabilirsiniz. Uydunet kampanyalarını takip etmek için ilgili yazıya tıklamanız yeterlidir.

44 Yıl:1 Sayı:2Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Müziğin görselleştirilmesi söz konusu olduğunda, günümüz yerli ve yabancı
kablo tvlarında ağırlığı gittikçe daha da artan müzik videoları veya klipler akla ilk gelenler arasındadır. Müziği görüntü eşliğinde sunan, ama diğer taraftan da insanları “müziği kendi yaratıcılıkları [ve hayal gücü ile] algılama yeteneğinden yoksun bırakma potansiyeli”ne (Abt,
2000: 126) sahip olan bu kliplerin kaynağı, 1981`de yayına başlamış olan Amerikan kökenli MTV`dir
3
. Kaplan, yayına başlamasından bir süre sonra MTV`de sunulan klipleri içerik ve işleme tarzlarına göre “romantik, sosyal sorumluluk taşıyan, nihilist, klasik ve postmodernist” (Kaplan 1987’den akt.: Winter ve Kagelmann, 1997: 213) olmak üzere beş grupta sınıflandırmıştır. Kliplerin tipolojisi yanı sıra etkileri ile ilgili de çeşitli araştırmalar mevcuttur. 40 Rock klibi üzerinde yapılan bir araştırma; ne şekilde olursa olsun görselleştirmenin dinleyenleri coşkunlaştırdığı, olumsuz duyguları yok ederek olumlu
duygulara sevk ettiği, ayrıştırılarak tanımlanmış tek tek duygular yerine, genel/bütüncül bir pozitif etki yarattığını göstermiştir (Winter ve Kagelmann, 1997). Buna karşın, bazı bilimsel yayınlarda kliplere eleştirel yaklaşılmakta, pedagojik ve sanatsal açıdan sıkça tartışılmakta, bazı olumlu yanları yanı sıra olumsuz etkilerine daha fazla vurgu yapılmaktadır (GünindiErsöz, 2002; Schmidt, 1997; Winter ve Kagelmann, 1997).
Bilindiği gibi, yetişen bireyler sadece müzik programlarından değil tüm program
tiplerinden etkilenmektedirler. Artık çocukların yaşamına iyice girmiş olan kablo tv, programların yineleyici karakterinden dolayı bireyin genel gelişimi ve toplumsallaşmasında çok belirleyici roller oynamaktadır. Toplumsal kurallar ve ilişkiler “belli zaman dilimlerine sığdırılarak kablo tv gösterimlerinde […] gerçek durumlarından kısmen saptırılmakla birlikte konumsal, kurumsal ve işlevsel yönleriyle kitlelere aktarılmaktadır” (Elkin, 1995: 99).
Yetişmekte olan birey, yaşama ilişkin durumların pek çoğunu gerçek ortamlarından izole edilmiş olarak ekran üzerinden tanımakta, bunların bir kısmını kendi varlığında içselleştirmektedir. Bunlardan etkilenme biçimi ve düzeyi, “çocuğun toplumsal deneyim alanının kapsamına bağlı” (Elkin, 1995: 102) olmakla birlikte; bireyin belli tutum, davranış kalıpları ve fikirleri ona sunulanların etkisinde oluşmaktadır. kablo tv bu yönüyle güçlü bir toplumsallaşma/toplumsallaştırma vasıtası olduğu gibi, aynı zamanda bir “de-sosyalizasyon aracı” (Arslan, 2004: 5) da olabilmektedir: Yani, bireye ebeveyn, aile ve arkadaş çevresi ile okul ortamında kazandırılanların deforme edilmesine de yol açabilecek bir ajandır.

Teledünya Kanal Listesine ulaşmak için ilgili yazının üzerine tıklayınız.
Görsel imgelerle yoğrularak kendi estetik anlayışını oluşturan ve dikkate değer bir biçimde zenginleştirilerek pazarlanan müzik programları; sadece toplumun sanatsal-kültürel iklimini biçimlendirmekle sınırlı kalmamakta, diğer program tiplerinde de olduğu gibi bireyleri çeşitli yönlerden etkilemektedir. Bu programlar; bireyin duygu dünyası, iletişim biçimi, sosyal ve cinsel davranış biçimleri veya tüketim kalıplarını da şekillendiren faktörlerdendir (Günindi-Ersöz, 2002; Winter ve Kagelmann, 1997; Kalay, 2008). Bununla
birlikte; konumuz açısından da önem taşıyan durum, bu programların bireyi müziksel olarak biçimlendiren araçlar arasında yer almasıdır (Gembris, 1987; Shuter-Dyson, 1997).

Uydunet Başvuru – Kablo TV Başvuru ve Teledünya Başvuru işlemlerinizi online olarak yapabilirsiniz.
kablo tv programlarının hemen hepsinde yer alan çeşitli türlerdeki müzikler, bu aracın adeta “gizli bir müzik öğretmeni” (Schmidt, 1997: 200) rolünü oynamasını sağlamaktadır.
Bunlar bireyin müzik dinleme ve algılama şablonlarını şekillendirmekte veya var olanları deforme etmekte, yeni dinleme biçimleri oluşturmakta, müzik tercihleri ve beğenisinin oluşmasında oldukça belirleyici olmaktadır. Çocuk ve gençlerin günlük müzik tüketim ihtiyacının büyük bölümünün kablo tv aracılığı ile doyurulduğu gerçeği (ISB, 1996) göz önüne alındığında, durumun önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 1.8.1981`de yayına başlayan MTV`de (Music Television) ilk sunulan video klibin taşıdığı başlık, programlı olarak formüle
edilmiş “Video killed the radio star!” idi (Kalay 2008: 153; Winter ve Kagelmann 1997: 210).

Yıl:1 Sayı:2 45Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
televizyonun ve diğer kitle iletişim araçlarının müziksel sosyalizasyona etkisi,
müziksel gelişimi ve sosyalizasyonu belli bir olgunluk düzeyine ulaşmamış veya
tamamlanmamış bireylerde daha fazladır (Shuter-Dyson, 1997). Behne (1997), bireyin müzik beğenisinin yaşamının ilk yirmi yılında oluştuğunu, bunun ilk on yıllık sürecinin aile ve yakın çevre içerisinde şekillenip, ikinci on yıllık evrede de dışa yönelimin artarak belirleyici olduğunu öne sürmektedir. Diğer bir müzik psikologu Gembris`in sınıflaması da Behne`nin kuramıyla benzerlik göstermektedir. Gembris (1987) müziksel davranışların, beğeninin, tutum
ve değerlerin oluşumunda aile ve aile çevresinin etkilerini “birincil sosyalizasyon”, okul, öğretmen, arkadaş etkilerini ise “ikincil sosyalizasyon” olarak tanımlamakta; Radyo, TV vb. araçların ise çocuğun tüm yaşam alanlarına ve evrelerine derin etki bırakacak şekilde sızdığını belirtmektedir. Bugün birçok çocuk kablo tvda hangi müzik programını izleyip/dinleyeceğine kendisi karar vermekte; ebeveynin yönlendirme ve biçimlendirme işlevinin zayıflaması, müziksel tercihleri ayrışmamış bireyleri müzik programlarının
etkilerine daha fazla maruz bırakmaktadır (Shuter-Dyson, 1997). Günümüzde ailenin gittikçe azalan model rolünü ve müziksel etki alanını, kablo tv ve diğer kitle iletişim araçları doldurmaktadır.
Behne`nin kuramına göre ikinci evrede bulunan bireyler ergenlerdir ve yetişkin rolleri edinme sürecinde dış dünyanın sunduğu uyarıcıların etkisine oldukça açıktırlar. Ergenler, içinde bulundukları dönemin etkisiyle sadece belli müzik türlerine yönelme ve bunun dışında kalanları reddetme eğilimindedirler ve daha toleranslı müziksel tutumlar ergenlik sonunda “Ben” kimliğinin kazanılmasıyla oluşmaktadır (Behne, 1997). Ergenlik döneminin müziksel sosyalizasyon açısından önemi ve kritik dönem özelliği, başka çalışmalarda da vurgulanmaktadır (Rötter, 1987). Bu dönemde ergen bireyin izlediği kablo tv müzik programları, müziksel beğenisinin oluşumunda belirleyici olmakta; aile, arkadaş ve okul çevresinde edinilen müziksel davranışların ve tercihlerin zayıflamasına, değişmesine veya pekişmesine de neden olabilmektedir (Behne, 1997).
Yukarıda çeşitli açılardan ele alınan kablo tv ve kablo tv müzik programları,
müzik psikolojisi ve pedagojisi açısından önem arz ettiğinden; bu araştırmada ülkemizde ergenlik çağına girmiş olan bireylerin tercih ettikleri kablo tv müzik programlarının saptanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada, ergenlerin sahip oldukları ve sık kullandıkları elektro-akustik gereçler; genel kablo tv izleme alışkanlıkları; tercih ettikleri müzik programları ve tercih nedenleri; bu programların genel müzik tercihlerine etkisiyle birlikte tercih edilen müzik programlarının genel ve müziksel karakteristikleri tespit edilmeye
çalışılmıştır.

Uydunet Konya – Uydunet İzmir – Uydunet İstanbul – Uydunet Adana – Uydunet Ankara şehirlerinden başvurularınızı verilmiş olan linklerden yapabilirsiniz.
2. Yöntem
Bu araştırma tarama modelinde yapılmıştır ve araştırma verileri 2007 yılında MartHaziran ayları arasında toplanmıştır. Ergenlerin genel kablo tv izleme alışkanlıkları ve tercih ettikleri müzik programlarıyla ilgili verileri toplamak için, Bolu ilinde tesadüfî örnekleme yöntemiyle bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu grupta % 54.5`i kız; % 45.5`i erkek olmak üzere toplam 110 ergen bulunmaktadır. Gençlerin % 10’u on üç; % 84.5`i on dört; % 4.5`i on beş ve % .9’u da on altı yaşlarındadır ve hepsi ilköğretim son sınıf öğrencisidir. Gençlerin % 80`i kent merkezinde, % 20`si ise merkez köylerinde ikamet etmektedir. Çalışmaya katılan gençlerin hepsinin babaları herhangi bir meslek sahibi iken; annelerinin sadece % 34.5’i çalışmakta, 46 Yıl:1 Sayı:2Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi geriye kalan büyük çoğunluk ev hanımı olarak çalışmaktadır. Gençlerin ailelerinin % 29.1’i 1000 YTL altında; % 54.5’i 1000–2000 YTL arasında; % 10`u ise 2000 YTL üzerinde aylık
gelire sahiptir. Böylece, çoğunluğun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açılardan ortalama özellik gösteren çevrelerden geldiği söylenebilir.
Ergenlerin TV ve TV müzik programlarıyla ilişkilerini kapsayan verileri
toplayabilmek için, çalışma grubuna yapılandırılmış, kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Kullanılan anket, Feierabend (1996) ile Feierabend ve Klinger’in (2001) çalışmalarından da büyük ölçüde yararlanılarak, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Anket;
kişisel bilgiler, medya donanımı, genel kablo tv izleme alışkanlıkları, müziksel tüketim ve müzik dışı tüketim olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır ve bu makale, ilk dört bölümden elde edilen verilere dayanmaktadır. Anketlerden elde edilen veriler tanımsal istatistik işlemlerine tabi tutularak bulgulara ulaşılmıştır.
Gençlerin tercih ettikleri kablo tv müzik programlarının içeriklerine ilişkin veriler ise nicel ve nitel içerik analizi yapılarak toplanmıştır. Katılımcıların sık tercih ettiği özel kanalların ve karşılaştırma için devlet kanallarının Mart-Mayıs ayları arasındaki müzik programları yayın akışı tabelalarından saptanmış, programların birçoğu televizyondan ve internetten izlenmiştir. Yayınlarda yer verilen müzik türleri ve süreleri tanımsal istatistik yoluyla saptanmıştır. Müzik videolarının tema, müzik ve görüntü açısından genel karakteristikleri ise; Nisan-Haziran ayları arasında, sık izlenen müzik kanallarından tesadüfi
örnekleme yöntemiyle seçilen 50 klibin içerik analizi yapılarak saptanmıştır.
3. Bulgular
3.1. Ergenlerin Sahip Olduğu ve Sık Kullandığı Elektro-Akustik Araçlar
Araştırmada ilk önce, ergenlerin sahip olduğu veya evlerinde ulaşabildikleri ve bunlar içerisinde en çok kullandıkları elektro-akustik araçlar saptanmıştır.
Tablo 1: Sahip Olunan ve En Çok Kullanılan Elektro-Akustik Araçlar
Yıl:1 Sayı:2
Araçlar
Sahip Olma Durumu Kullanım Durumu
F % f %
TV 110 100 97 88.2
Radyo 92 83.6 27 24.5
Bilgisayar 90 81.8 76 69.1
Kasetçalar 71 64.5 7 6.4
VCD Çalar 70 63,6 11 10.0
Walkman 66 60,0 5 4.5
CD Çalar 62 56.4 10 9.1
Mp3 Çalar 57 51.8 39 35.5
DVD Oynatıcı 41 37.3 6 5.5
PlayStation 4 3.6 2 1.8
Mp4 Çalar 3 2.7 2 1.8
Cep Telefonu (MMF) 2 1.8 – –
47Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
Tablo 1’de de görüldüğü gibi; kablo tv her evde bulunma özelliğiyle, sahip olunan işitselgörsel karakterli gereçlerin başında gelmektedir. Radyo, bilgisayar, kasetçalar, VCD çalar, walkman, CD çalar ise onu takip etmekte ve evlerin yarısından fazlasında bulunmaktadır.
Gençlerin yarısı Mp3 çalara sahip iken; DVD oynatıcı, PlayStation, Mp4 çalar ve çok işlevli cep telefonları daha az sahip olunan gereçlerdir.
Ayrıca, araştırmaya katılan ergenlerin hepsinin evinde en az bir kablo tv bulunmakla birlikte; evlerin % 52.7’sinde iki adet, % 24.6’sında ise ikiden fazla televizyon bulunmaktadır. Yine, geçlerin yarısının ebeveynlerinden bağımsız olarak izleyebildikleri kendilerine ait bir televizyonu da bulunmaktadır.
Kullanım sıklığı açısından bakıldığında; kablo tv, bilgisayar ve Mp3 çalar ilk üç
sıraya yerleşmektedir. Radyo, kasetçalar, walkman gibi salt işitsel; VCD çalar ve DVD
oynatıcı gibi görsel-işitsel gereçlere sahip olma durumuyla kullanım sıklığı arasında ise ters yönde bir ilişki bulunmaktadır (bkz. Tablo 1).
3.2. Ergenlerin Genel kablo tv İzleme Alışkanlıkları
Katılımcıların % 65’i boş zaman etkinlikleri içerisinde TV izlemeye zaman
ayırmaktadır.

4
TV sadece % 10’unun evinde sıklıkla açılmamakta, yarısının evinde ise gün
boyu ve akşamları genellikle açık tutulmaktadır. Katılımcıların % 44.5’i günde 1–2 saat; % 37.3’ü ise 3–4 saat TV izlemektedir. Ayrıca, % 69’u izleyeceği programı kendisi belirlemekte; sadece % 52.7’si de televizyonun ve  tv programlarının olumsuz etkileri hakkında aileleri tarafından sıklıkla uyarılmaktadır.
Ailelerin ve ergenlerin TV kanalı seçimleri ise oldukça benzerdir: Özel bir
alana/konuya ağırlık vermeyen genel yayın kanalları arasından çoğunlukla ATV, Kanal D, Show ve Star kanallarını izlemektedirler (bkz. Tablo 2). TRT`nin, ailelerin ve çocukların tercihleri arasındaki yeri yok denebilecek kadar azdır: Üç aile tarafından izlenirken, gençlerin tercihleri arasında bulunmamaktadır. Ergenlerden % 14.6`lık bir kesim ise, genel programları tercih etmediğini ve sadece müzik kanallarını izlediklerini bildirmişlerdir.

Tablo 2: Ailelerin ve Ergenlerin TV Kanalı Tercihleri
Kanal %
ATV KNLD
SHW STR TRT LİG
TV KNL
1 FOX MÜZ. KNL
Diğer Toplam
Aileler 32.7 24.5 16.4 6.4 2.7 2.7 1.8 1.8 1.8 9.2 100
Ergenler 21.8 20 16.4 10 – 2.7 0.9 3.6 14.6 10 100
Ailelerin en çok tercih ettikleri program tipleri ise % 41.3 ile diziler, % 23.9 ile haber programları ve % 15.5 ile sinema filmlerinde yığılmaktadır. Ergenler ise; % 32.7 ile dizileri, % 20.6 ile müzik programlarını ve % 15 ile spor programlarını sık izlemektedirler.
3.3. Ergenlerin kablo tv Müzik Programı Tercihleri
Araştırmaya katılanların % 80’i izleyeceği müzik programını kendisi belirlemektedir.
Gençlerin % 13.6’sı müzik programı izlemekten hoşlanmazken, % 65.55’i çok beğenerek izlemektedir. Müzik programlarından hoşlananlar, en çok tercih ettikleri müzik programı
4
Boş zaman aktivitelerine yönelik daha ayrıntılı bilgiler ise, gençlerin % 37.3’ünün bilgisayar kullanma; % 19.1’inin TV
izleme; % 15.5’inin müzik dinleme ve geriye kalan % 36.3’ünün ise çeşitli diğer aktivitelere (% 8.2: kitap okuma; % 4.5: test
çözme; % 2.7: radyo dinleme; % 1.8: partnerle buluşma; % 0.9: dans; % 0.9: sinema; % 0.9: futbol oynama vb. gibi) öncelik
verdiğini ortaya koymuştur.
48 Yıl:1 Sayı:2Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
sorusunu “müzik kablo tvları/kanalları” şeklinde cevaplandırmışlardır ve tercih sıraları
Dream (% 17.77), Kral (% 13.34), Powertürk (% 13.34), Viva (% 10), Tatlıses (% 7.77),
MMC (% 3.33) şeklindedir. Müzik yarışma programları % 31.32’lik bir oranla ikinci
tercihlerini oluşturmaktadır ve bunlar içerisinde “Şarkı Söylemek Lazım” birinci, “Pop Star Ala Turka” ikinci sırada gelmektedir. Buna karşın, geleneksel Türk Halk ve Sanat Müziği programlarını, bir kişi dışında kimse tercih etmemektedir. Ergenlerin bu müzik kanallarını ve programlarını tercih sebepleri de çok çeşitlidir
(bkz. Tablo 3). Eğlendiricilik özelliği öne çıkmakla birlikte, programları kaliteli bulduğundan dolayı seçtiğini belirten bir çoğunluk da bulunmaktadır. Programın tanınmış ve çok izleniyor olması, dinlendirici veya bilgilendirici olması ve müzisyenlerin dış görünüşleri de diğer tercih sebepleri olarak bildirilmiştir.
Tablo 3: Ergenlerin Müzik Programlarını Tercih Sebepleri
Tercih Sebepleri f %
Eğlendirici olması 36 32.7
Kaliteli olması 26 23.6
Programın tanınmış olması 8 7.3
Çok izleniyor olması 7 6.4
Dinlendirici olması 6 5.5
Müzisyenlerin görünüşü 6 5.5
Bilgilendirici olması 1 .9
Hepsi 5 4.5
İzlemiyorum 15 13.6
TOPLAM 110 100
% 13.6’lık bir kesimin müzik programlarını izlememe sebepleri ise; genellikle
kendilerinin seçim yapamaması, bu programların ilgilerini çekmemesi, programları sıradan, saçma ve sıkıcı bulmaları, müzik yarışma programlarında sık karşılaşılan kavgalar ve zaman bulamama olarak ifade edilmiştir.
Tablo 4: Tercih Edilen Müzik Programlarında Dikkat Edilen Noktalar
Dikkat Edilen Noktalar f %
Şarkı sözleri 39 35.5
Her şey 26 23.6
Ritim ve melodiler 18 16.4
Müzisyenlerin davranışları 7 6.4
Çalgılar 3 2.7
Müzisyenlerin dış görünüşü 2 1.8
Cevapsız 15 13.6
TOPLAM 110 100
Katılımcılara, sık tercih ettikleri müzik programlarında dikkatlerini en çok neyin
çektiği de sorulmuştur. Tablo 4’de de görüldüğü gibi, ergenlerin dikkatlerini en çok çeken öğe şarkı sözleridir. Görüntü, ses ve müziğe ilişkin her şey ikinci sırada; ritim ve melodiler ise üçüncü sırada gelmektedir. Müzisyenlerin davranışları ve dış görünüşleri ile çalgılar, dikkat ettikleri diğer unsurlardır.
Yıl:1 Sayı:2 49Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
3.4. TV Müzik Programlarının Ergenlerin Genel Müzik Tercihlerine Etkisi
Araştırmaya katılan gençlere, genel müzik tercihlerinin oluşmasını etkileyen faktörler hakkındaki düşünceleri de sorulmuştur. Tablo 5’de de görülebileceği gibi, gençlerin % 32.7’si müzik tercih ve beğenilerinin en çok TV müzik programları etkisinde oluştuğunu dile getirmiştir. Bunu arkadaş çevresindeki müzikler ve radyo müzik programları izlemektedir. 14 kişi müzik tercihlerine hiçbir şeyin etki yapmadığını ifade ederken; okul müzik derslerinin
etkisini dile getirenlerin oranı da oldukça düşüktür. Yine az sayıdaki katılımcı; aile çevresinin, internetin, özel müzik derslerinin etkisi yanı sıra birçok faktörün toplu etkisini de dile getirmiştir.
Tablo 5: Gençlerin Genel Müzik Tercihlerini Etkileyen Faktörler
Faktörler f %
TV müzik programları 36 32.7
Arkadaş çevresindeki müzikler 15 13.6
Hiçbir şey 14 12.7
Radyo müzik programları 11 10.0
Okul müzik dersi 8 7.3
Her şey 8 7.3
Aile çevresindeki müzikler 7 6.4
Özel müzik dersi 6 5.5
İnternetteki müzikler 3 2.7
Cevapsız 2 1.8
TOPLAM 110 100
3.5. Tercih Edilen kablo tv Müzik Programlarının Genel Çizgileri
Ergenlerin genel içerikli kanallar içerisinde sık tercih ettikleri özel kanallarda, çeşitli müzik türlerine özgü bağımsız programlar neredeyse hiç yer almamaktadır. Bu kanalların müzik yayınları, çoğunlukla Türk Pop Müziği ile Arabesk Müzik içeren Müzikli Eğlence Programı`nda ve Pop Star`dan türeyen çeşitli Müzik Yarışma Programları`nda yoğunlaşmaktadır. Tablo 6’da, bu kanallarda yayınlanan müzik türleri ve süreleri, TRT’nin müzik yayınlarıyla karşılaştırılarak verilmektedir. Sık tercih edilen kanallara kıyasla; TRT
kanallarında Arabesk Müzik ve Müzik Yarışma Programı neredeyse hiç yer almamakta ve oranları değişmekle beraber farklı türlere yer verilmektedir.
5
5
Ek bilgi: Analizlerin yapıldığı dönemde, TRT kanallarında gösterilen müzik videoları/klipler genellikle gece yarısından
sonra yayınlanmaktaydı.
50 Yıl:1 Sayı:2Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
Tablo 6: Sık İzlenen Özel Kanallarda ve TRT Kanallarında Sunulan Müzik Türleri
MÜZİK
TÜRÜ
HAFTALIK YAYIN SAATİ TOPLAMI
ATV KNL D STAR SHOW TRT 1 TRT 2 TRT 4 GAP
THM – – – – 3.30 1.40 18.40 3
GTSM – – – – 1.30 3 18 1
ASM – – – – – 3 – –
PM 3 – – – 4.25 1.30 – –
AM – – – – – – – –
EM – – – – – 1.40 1.35 –
MEP 10 33.15 11 3.30 9 – 2 0.45
MYP 4 – 4.50 11.15 – – – –
TOPLAM MÜZİK YAYINI
(Müzik Yayını / Tüm Yayınlar)
Süresi
(h)
17 /
168
saat
33.15
/
168
saat
15.50/
168
saat
14.45/
168
saat
18.25/
168
saat
10.50/
168
saat
40.15/
126
saat
4.45/
42
saat
Oranı
(%)
10.11
/
100
19.73/
100
9.22/
100
8.60/
100
10.86/
100
6.25/
100
31.86/
100
10.59/
100
Kısaltmalar
THM: Türk Halk Müziği; GTSM: Geleneksel Türk Sanat Müziği; ASM:
Avrupa Sanat Müziği; PM: Pop Müzik; AM: Arabesk Müzik; EM: EtnoMüzik; MEP: Müzikli Eğlence Programı; MY: Müzik Yayını; MYP: Müzik
Yarışma Programı Katılımcı ergenlerin müzik tüketim ihtiyaçlarını sıklıkla karşıladıkları müzik kanallarındaki/kablo tvlarındaki durum ise şöyledir: Yayınlanan parçaların çoğunluğu Pop Müzik türünde yığılım göstermektedir. Bunun yanı sıra; Arabesk, PopArabesk, PopFolk ve
Folk-Rock türleri de sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu kanalların en önemli özelliği, yoğun olarak kliplere yer verilmesidir.
Söz konusu kanallardan seçilen müzik kliplerinin tema, dil kullanımı, müziksel işleme ve görüntü açısından genel çizgileri Tablo 7’de sıralanmaktadır.
Yıl:1 Sayı:2 51Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
Tablo 7: Sık İzlenen Kanallardaki Müzik Kliplerinin Özellikleri
Tema ve Dil
Kullanımı
Müziksel İşleme Görüntü Özellikleri
—Temalar: aşk,
ayrılık, nefret, hayal kırıklığı, intikam vb.
temalarının sık kullanımı
—Şarkı Sözlerinde
Dil Kullanımı:
günlük konuşma biçiminde; sıklıkla
erotik çağrışım, ima ve argo yüklü
-„vokal müzik“ özelliğinin baskın kullanımı
-THM, TSM ve AM vb. gibi müzik türleri
arasındaki stilistik sınırların erimesi
-aşırı taklit ve tekrar sonucu özgün olmayan,
tekdüze bir müziksel işleyiş
-vuruşlar (puls) ve
popüler ritmik kalıplar üzerinde geleneksel melodiler veya
Türk/Arap renkleri taşıyan melodilerin serpiştirilmesi
-kısa ve sekvensli melodi yapıları
-Afro-Amerikan müzik çeşitlerinin taklitleri
-müziksel kolajların sık kullanımı (Birçok
parçanın herhangi bir bölümünün kesilip bir başka parçayla birleştirilmesi
durumunda, değişim neredeyse fark edilememektedir.)
-magazinle
kaynaşmış sunum
biçimi
-müzisyen profilleri
-çalgılar
-agresyon / şiddet
-cinsiyet ayrımcılığı
-bazı olumsuz
geleneksel rolleri
pekiştiren kesitler
(erkek baskınlığı
vb.)
-yaşam ve yaşam
alanlarının tüketimi
özendirecek şekilde
zengin ve ideal
sunumu
-reklam ve reklam
öğelerinin sık
kullanımı (Adeta
ekranın dört
yanından reklam
yağmakta;
şarkıcıların ve üretici
firmaların
reklamlarından
başka, kliplerde gizli
reklam öğeleri de yer
almaktadır.)
4. Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmaya katılan ergenlerin hepsinin evinde en az bir; yarısının iki, dörtte birinin
ise ikiden fazla kablo tv bulunmaktadır. TV, evlerde en çok kullanılan kitle iletişim
aracıdır. Ayrıca; bu beklendik sonuca ilave olarak, gençlerin yarısının kendilerine ait bir
kablo tvu da bulunmaktadır. Ergenlerin kablo tva sahip olma ve sık kullanma durumuyla
ilgili bu bulguların başka araştırma sonuçlarıyla da örtüşmesi (Feierabend, 1996; MPFS, 2008
& 2009); kablo tvun, yaygınlaşan bilgisayar ve internetin zorlamalarına rağmen, birçok
ülkede evsel medyalar içerisindeki başlıca konumunu koruduğunu da göstermektedir.
Ergenler, kablo tvun ardından daha çeşitli ve enteraktif kullanım olanakları sunan
bilgisayarı; üçüncü olarak da rahat taşınabilen ve kaset, CD gibi araçlara kıyasla daha geniş
kayıt imkanına sahip olan Mp3’leri tercih etmektedirler.
52 Yıl:1 Sayı:2Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
Araştırma katılımcılarının yaklaşık üçte ikisi boş zamanlarında kablo tv izlemeye
zaman ayırmakta, yaklaşık yarısı da günlük olarak 1–2 saat TV izlemektedir. Aynı yaşlardaki
Alman ergenleriyle yapılan araştırmalarda da, günlük TV izleme süresi ortalama 1,5-2 saat
olarak saptanmıştır (Feierabend, 1996; MPFS, 2008). Buna karşın, katılımcı ergenlerin
yaklaşık % 40’ı TV karşısında günlük ortalama 3-4 saat zaman geçirmektedir. Gelişmiş
ülkelere kıyasla, ülkemizde evlerde kablo tvun daha uzun süreli açık tutulduğu gerçeği
(Cesur ve Paker, 2007) göz önüne alındığında, bu da beklendik bir sonuçtur.
Katılımcı ergenler ve ailelerinin en çok izledikleri kanallar, aynı özel kablo tv
kanallarıdır. Bu durum, gençlerin kanal seçiminde ailelerini model aldığını düşündürmektedir.
Bununla birlikte, ergenlerin yaklaşık % 70’i izleyeceği programı kendisi belirlemekte;
yarısının evinde kablo tv gün boyu ve akşamları sürekli açık olmakta ve yine ergenlerin
sadece yarısı TV’nin ve bazı programların olumsuz etkileri hakkında uyarılmaktadır.
Diziler, ergenler ve ailelerinin genel program seçiminde ilk sırayı alırken; müzik
programları gençlerin ikinci tercihini oluşturmaktadır. Yine, gençlerin yaklaşık % 15’i genel
içerikli kanallar yerine sadece müzik kanallarını izlediklerini de bildirmiştir. Almanya’da
Medya Eğitimi Araştırma Derneği (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest)’nin
düzenli aralıklarla yaptırdığı araştırmalar da; müzik kanallarının gençlerin genel kablo tv
programı tercihleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu, müzik kanalları çocukluk
yaşlarında pek izlenmezken, ergenlik döneminde bu yöndeki eğilimlerde artış olduğunu
ortaya koymaktadır (Feierabed, 1996; Feierabend ve Klinger, 2001; MPFS, 2002, 2008,
2009).
Ergenlerin kablo tv müzik programlarıyla ilişkisi ise şöyledir: Büyük çoğunluğu bu
programları izlemekte, hangi müzik programını izleyeceğine kendisi karar vermekte ve
ergenlerin sadece % 13.6’sı müzik programı izlemekten haz almamaktadır. Gençlerin üçte
ikisi müzik programları arasında en çok müzik kanallarını, diğerleri ise müzik yarışma
programlarını tercih etmektedir. Ergenlerin tercihlerinde ilk sıraya yerleşen müzik
kanallarında; tek yönlü olarak çeşitli popüler müzik türleri, genellikle görsel öğelerin baskın
olduğu müzik videoları/klipler eşliğinde sunulmaktadır. Geleneksel müzik türlerinin yer aldığı
programlar ise ergenler tarafından neredeyse hiç izlenmemektedir. Bu sonuçlar, diğer
ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarıyla da paralellik göstermektedir: Araştırmalara katılan
gençler en çok kliplerin sunulduğu müzik kanallarını –birçoğu da MTV kanalını- tercih
etmektedirler (Sun ve Lull, 1986; Abt, 2000; Ericsson, 2002 & 2007; MPFS, 2008). Bu
sonuçlar; müzik, görsel öğeler ve hareketin gençlerin duygu dünyası üzerindeki bütüncül
pozitif etkisine bağlanabilir (Winter ve Kagelmann, 1997).
Gençlerin sevdikleri müzik programlarını tercih sebepleri ise; çoğunlukla programın
eğlendirici, kaliteli, tanınmış ve çok izleniyor olmasıdır. Amerikan gençlerinde de saptandığı
gibi (Sun ve Lull, 1986), eğlendiricilik özelliği ağırlıklı bir tercih sebebidir. Bu sonuç, popüler
türlerde öne çıkan hızlı tempolar ve şablon ritimlerin, ergenlik döneminin karmaşık gelişim
krizleri üzerindeki olası hafifletici etkisine bağlanabilir. Ayrıca ergenler bu programlarda en
çok üç unsura dikkat etmektedirler: Şarkı sözleri; topluca tüm öğeler; ritim ve melodiler.
Genellikle aşk ve sevgiye ilişkin çeşitli duygu durumlarının tema olarak işlendiği şarkı
metinleri, ergenlerin karmaşık ve hareketli duygusal deneyimlerinin ifadesine karşılık geliyor
olabilir.
Yıl:1 Sayı:2 53Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
Katılımcıların büyük çoğunluğu, genel müzik tercih ve beğenilerinin TV müzik
programlarının etkisinde biçimlendiğini düşünmektedirler. Buna karşın okuldaki genel ve
okul dışındaki özel müzik eğitiminin biçimlendirici etkisini dile getirenlerin sayısı ise oldukça
azdır. Burada, ShuterDyson’ın (1997) da vurguladığı gibi; müziksel tercihleri henüz
olgunlaşmamış ve ayrışmamış bireylerin, TV müzik programları tarafından
biçimlendirildiğini söylemek mümkündür.
Araştırmamızda, ergenler tarafından en çok izlenen özel kanallardaki ve müzik
kanallarındaki yayınların belli müzik türlerinde yığıldığı saptanmıştır. kablo tvun
Türkiye`ye girişinden bu yana geçen yaklaşık 40 yıllık süreçte kablo tv yayıncılığının çok
kanallı bir yapıya kavuşması, ne yazık ki müzik programlarına yansımamıştır: Çok kanallı
sistemde müziksel çeşitliliğin ve farklı müzik türlerinin temsilinin sağlanması beklenirken,
popüler müzik türlerinin ezici baskınlığından söz etmek mümkündür. kablo tvlarda, diğer
türlerle birlikte toplumun geniş kesimlerinde yaygın kabul gören popüler müziklere ağırlık
verilmesi başka ülkelerde de karşılaşılan bir uygulama olmakla birlikte (Wicke, 2004);
ülkemizde diğer türlerin görmezlikten gelinmesi dikkati çeken bir sorundur. Bu durum,
özellikle belli türlere kanalize olup diğer türleri reddetme eğiliminde olan ergenlik dönemi
bireyleri (Behne, 1997) açısından risk oluşturmaktadır: kablo tv yayınlarının diğer müzik
türlerini tanıma fırsatı sunmayan tek yönlülüğü, ergenlerin bu tutumlarını pekiştirebilir.
Ergenler tarafından çok izlenen müzik kliplerinin bazı öne çıkan özellikleri de eğitsel
ve psişik açıdan ciddiye alınmak zorundadır. Özellikle; gelişigüzel ve yüzeysel müziksel
işleme yanı sıra artan dozlarda erotizm, saldırganlık, şiddet, cinsiyet ayrımcılığı ile bazen
olumsuz rollerin pekiştirildiği sahneler bunlar arasında sayılabilir. Yine, Abt (2000) ve
Günindi-Ersöz’ün (2002) de vurguladığı gibi; yaşam ve yaşam alanlarının ideal ve zengin
sunumu, şarkıcıların gösterildikleri mekânlar, kullandıkları eşyalar ve müzik programlarının
ayrılmaz bir parçası haline gelen reklamlar tüketimi özendiren niteliktedir. Bunun sonucu
olarak da, “müziği ifade eden görüntü” versus “görüntüye eşlik eden müzik” durumu ortaya
çıkmaktadır.
Tek yönlü müzik sunumu/yayını ve ticari kaygılarla hazırlanan klipler vasıtasıyla,
yetişmekte olan bireylerin yığın kültürüne teslim olması ve müziksel açıdan tek yönlü
biçimlenmesi kaçınılmazdır. Bu durum her şeyden önce; müzik üretim, dağıtım, yayım
imkanlarıyla birlikte eğlence endüstrisini ve müzik dışı sektörlerden çeşitli işletmeleri de tek
elde toplayan ve yarattığı pazar estetiğini her fırsatla tanıtıp yaygınlaştıran büyük
holdinglerin/medya holdinglerinin ilgi, ihtiyaç ve kar amaçlarına hizmet edecektir. Ailelerin
bilinç düzeyinin düşüklüğü ve okullarda etkili bir medya eğitiminin verilememesi de, bireyi
bu yozlaşma içerisinde donanımsız bırakacaktır. Bu durum, model alarak öğrenen çocuklar ve
özellikle ergenler açısından ne kadar sağlıklıdır? Giriş bölümünde de ayrıntılarıyla
vurgulandığı gibi, kablo tv genel ve müziksel bir formatlama ve sosyalizasyon aracı
olduğuna göre (Gembris, 1987; Elkin, 1995; Schmidt, 1997; Shuter-Dyson, 1997; Arslan,
2004); bu etki, özellikle evde birden fazla mekanda kablo tvla sürekli karşılaşan veya
ebeveynin kontrolü/uyarısı olmaksızın ekran karşısında savunmasız bırakılan çocuklarda daha
fazla ortaya çıkacaktır.
54 Yıl:1 Sayı:2Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
5. Öneriler
Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik şartların sürekli değişimi; müziksel kültürü,
müziksel üretim ve tüketim biçimlerini de sürekli olarak etkileyip değiştirmektedir.
Teknolojik imkanların ve alım gücünün artması, müzik açısından birçok avantajı beraberinde
getirmiştir; en başta da, değişik medyalar aracılığı ile isteyen istediği müziğe
ulaşabilmektedir. Münch, 1990`lı yıllarda “Günümüzde herkes seçtiği müziği tüketebilecek
konumdadır!” diyordu. Bu, şüphesiz günümüzde de geçerli olan bir ifade… Ancak kanımca,
bugün bu cümlenin ardından hemen sorulması gereken soru şudur: “Peki, bugün herkes
bağımsız olarak müzik seçimini veya tercihini oluşturabilecek durumda mıdır?”
Günümüzde çok çeşitli güçlerin biçimlendirdiği kablo tv müzik yayınları bu
durumda iken; kanımca “Ne yapılmalıdır?” sorusu ile “doğrular katoloğu sunmak” pek anlam
taşımamaktadır. Buna rağmen, birkaç noktanın altının tekrar çizilmesi de yerinde olacaktır.
Okul müzik dersleri; günlük yaşamda geniş etkiye sahip olan popüler türlerden
kaçarak, bireyi bu müzik atmosferi içine hazırlayamaz. Okul müzik eğitiminde; geleneksel ve
klasik müzik türlerini sadece popüler kültür karşısında dengeleyici bir faktör olarak
algılamamız ve güncel yaşam koşullarıyla örtüşmeyen şarkı dağarcıklarını zorunlu kılmaya
devam etmemiz, gençleri popüler müziklere daha da yakınlaştırmaktadır. Okul müzik
eğitiminde, çocukların/ergenlerin okul dışındaki yaşam gerçekliğini yeterince göz önüne
almamız gerekmektedir. Müzik derslerinde; günlük yaşamda bu denli baskın olan popüler
türler içerisinde yolunu bulabilecek, kaliteyi tercih edebilecek, alt yapısı güçlü ve seçim
yeteneği gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi müzik dersinin öncelikli hedefleri arasına
alınmalıdır.
Okullarda, kitle iletişim araçlarının teknik kullanımının yanı sıra, ağırlıklı olarak içerik
yönetimine ve medya-birey ilişkilerine yoğunlaşmış etkili bir medya eğitimi verilmelidir.
Medyanın olumsuz etkileriyle ilgili olarak, yaygınlaşmış ve günümüz ihtiyaçlarına göre
şekillenmiş bir Halk Eğitimi de tekrar anlam kazanabilir; çünkü Halk Eğitim kurumlarından,
diğer bazı mercilerle birlikte yaşam boyu eğitim hizmetlerini sunmaları beklenir. Bu
bağlamda, yetişkinlerin dünyasından gençlere oryantasyon yapmak yerine, gençlerin
dünyasından yetişkinlere oryantasyon yapmak bizlere yeni ufuklar açabilir. Çocuklar ve
ergenlerin dünyasını tanımayan yığınlarca aile, onların beklentileri konusunda
bilinçlendiğinde, farklı olumlu davranışlar geliştirebilir.
İhtiyaçlarımıza uygun ve amaçlı olarak kullanıldığında yaşamımızı kolaylaştıran
medyanın; siyasi güç odaklarından, herhangi bir dünya görüşünden ve yüksek düzeydeki
ticari kaygılardan vb. arındırılarak bağımsız olarak çalışması en önemli hususlardandır. TV
istasyonlarını elinde bulunduran holdingler ve kuruluşlara; toplumsal sorumluluk, kaliteli,
düzeyli ve medya etiğine uygun yayın, tarafsızlık, yerleşik değerlere saygı gibi temel davranış
standartları sıkça ve yasal yollardan hatırlatılmalıdır.

Bir önceki konumuz olan Uydunet ve Kablonet konusuda ilgili markalarla ayrıntılı bilgi almak için ilgili yazıların üzerine tıklayınız. Teledünya için gerekli linkleri takip edebilirsiniz.
Yıl:1 Sayı:2 55Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
Kaynaklar
Abt, D. (2000), “Müzik Klipleri: Görsel Boyutun Etkisi.” Lull, J. (Ed.): Popüler Müzik ve İletişim,
(Çev.: Turgut İblağ), Çiviyazıları, İstanbul, ss. 125–143.
Arslan, A. (2004), “Günümüz Türkiye’sinde Medya Gerçeği.” İnsan Bilimleri Dergisi, Vol. 1, No. 1,
ss.1–14, Erişim: http://www.insanbilimleri.com, (12 Mayıs 2007).
ATV Yayın Akışı, Erişim: http://www.atv.com.tr/yayin_akisi (Mart-Mayıs 2007).
Behne, K.-E. (1997), “Musikpräferenzen und Musikgeschmack.” In: Bruhn, H., Oerter, R., Rösing, H.
(Eds.), Musikpsychologie. Ein Handbuch, 3. Baskı, Rowohlt, Hamburg, ss. 339-353.
Cesur, S., Paker, O. (Kış 2007), “kablo tv ve Çocuk: Çocukların TV Programlarına İlişkin
Tercihleri.” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. C.6, S.19, ss. 106–125, Erişim: http://www.e-sosder.com
(13.03.2008).
Elkin, F. (1995), Çocuk ve Toplum. Çocuğun Toplumsallaşması, (Çev.: Nazife Güngör), Gündoğan
Yayınları, Ankara.
Ericsson, C. (2002), Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Moderniserade villkor
för ungdomars musikaliska lärande, (Studies in Music and music education, nr 4), Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Malmö Academy of Music, Malmö.
Ericsson, C. (2007), Konferans: Discourse Analysis and Music Teachers, 16.04.2007, Abant İzzet
Baysal Üniversitesi, Bolu.
Feierabend, S. (1996), “Fernsehen-Wie Schüler es sehen.” Medienpädagogischer Forschungsverbund
Südwest, Dokumentation Heft 4, Baden-Baden.
Feierabend, S. & Klinger, W. (2001), “Jugend, Information, (Multi-)Media.” Medienpädagogischer
Forschungsverbund Südwest, Baden-Baden.
Gembris, H. (1987), “Musikalische Fähigkeiten und ihre Entwicklung.” In: de La Motte-Haber, H.
(Ed.), Psychologische Grundlagen des Musiklernens. Handbuch der Musikpädagogik, B.4, Bärenreiter, Kassel,
Basel, London, ss. 116-185.
Günindi-Ersöz, A. (2002), “Popüler Kültür Ürünlerinden Müzik Videolarının Gençler Üzerindeki
Olumsuz Etkileri.” Aile ve Toplum Dergisi, S. 5, C. 2. Erişim: http://www.aile.gov.tr/raporlar/Aile%20ve
%20toplum5.pdf (10.05.2007).
Kalay, A. (2008), Müziğin Görselliği, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul.
Kanal D Yayın Akışı, Erişim: http://www.kanald.com.tr/yayinakisi (Mart-Nisan 2007).
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [MPFS] (2002), Kim-Studie 2002. Kinder und
Medien, Computer und Internet, Baden-Baden.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [MPFS] (2008), Jim-Studie 2008. Jugend,
Information, (Multi-)Media, Stuttgart.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [MPFS] (2009), Kim-Studie 2008. Kinder +
Medien, Computer+Internet, Stuttgart.
Münch, T. (1997), “Konsumverhalten in der Musik.” In: Bruhn, H., Oerter, R., Rösing, H. (Eds.),
Musikpsychologie. Ein Handbuch, 3. Baskı, Rowohlt, Hamburg, ss. 243-250.
56 Yıl:1 Sayı:2Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
Rötter, G. (1987), “Die soziale Situation in der Klasse.” In: de La Motte-Haber, H. (Ed.),
Psychologische Grundlagen des Musiklernens. Handbuch der Musikpädagogik, B.4, Bärenreiter, Kassel, Basel,
London, ss. 332-382.
Schmidt, H.-C. (1997), “Musik und Medien – Fernsehen.” In: Bruhn, H., Oerter, R., Rösing, H. (Eds.),
Musikpsychologie. Ein Handbuch, 3. Baskı, Rowohlt, Hamburg, ss. 195-203.
Show TV Yayın Akışı, Erişim: http://www.showtvnet.com/yayinakisi (Mart-Nisan 2007).
Shuter-Dyson, R. (1997), ”Musikalische Sozialisation – Einfluß von Elternhaus, Peers, Schule und
Medien.” In: Bruhn, H., Oerter, R., Rösing, H. (Eds.), Musikpsychologie. Ein Handbuch, 3. Baskı, Rowohlt,
Hamburg, ss. 305-316.
Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung München [ISB] (1996), Musik im Kontext.
Handreichung für Musiklehrer, Con Brio, Regengsburg.
Star TV Yayın Akışı, Erişim: http://www.startv.com.tr/yayinakisi.aspx (Mart-Nisan 2007).
Sun, S.-W., Lull, J. (1986), “The Adolescent Audience for Music Videos and Why They Watch.”
Journal of Communication, C. 36, ss. 115–125.
TRT kablo tv Yayın Akışları, Erişim: http://www.trt.net.tr/wwwtrt (Mart-Nisan 2007).
Wicke, P. (2004), “Populäre Musik in der Bundesrepublik Deutschland.” Deutscher Musikrat. Erişim:
http://www.musikrat.de (11.05.2007).
Winter, R., Kagelmann, H. J. (1997), “Musik und Medien – Videoclip.” In: Bruhn, H., Oerter, R.,
Rösing, H. (Eds.), Musikpsychologie. Ein Handbuch, 3. Baskı, Rowohlt, Hamburg, ss. 208-220.
Yıl:1 Sayı:2 57